سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۷ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲۷ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۰۷ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

هرکه نصیحت ِ خودرای می‌کند، او خود به نصیحت‌گری محتاج است.

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۶ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲۶ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۸ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

پادشه را بر خیانت ِ کسی واقف مگردان، مگر آن گه که بر قبول ِ کلی واثق باشی. و گر نه در هلاک ِ خویش سعی می‌کنی.

بسیچ ِ سخن‌گفتن آن‌گاه کن

که دانی که در کار گیرد سخُن

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۵ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲۵ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۲ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۴ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

خبری که دانی که دلی بیازارد، تو خاموش تا دیگری بیارد.

بلبلا! مژده‌ی بهار بیار

خبر ِ بد به بوم باز گذار

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۴ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲۴ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۲ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۲۳ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

سر ِ مار به‌دست ِ دشمن بکوب که از اِحدَی الحُسنَیَین خالی نباشد: اگر این غالب آمد، مار کُشتی. و گر آن، از دشمن رَستی.

به روز ِ معرکه ایمِن مشو ز خصم ِ ضعیف

که مغز ِ شیر برآرد چو دل ز جان برداشت

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۳ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲۳ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۱ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۳ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

دشمن چو از همه حیلتی فرو مانَد، سلسله‌ی دوستی بجنبانَد، پس آن‌گه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند.

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۲ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲۲ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۲۴ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۲۸ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

چو بینی که در سپاه ِ دشمن تفرقه افتاده است، تو جمع باش. و گر جمع شوند، از پریشانی اندیشه کن.

برو با دوستان آسوده بنشین

چو بینی در میان دشمنان جنگ

وگر بینی که با هم یک‌زبان‌اند

کمان را زه کن و بر باره بر سنگ

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۱ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲۱ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۸ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

بدخوی در دست ِ دشمنی گرفتار است که هر کجا رود از چنگ ِ عقوبت ِ او خلاص نیابد.

اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوی

ز دست خوی بد خویش در بلا باشد

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲۰ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲۰ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۴۵ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۵ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

پادشه باید که تا به حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نمانَد. آتش ِ خشم، اول در خداوند ِ خشم اوفتد، پس آن‌گه زبانه به خصم رسد، یا نرسد.

نشاید بنی‌آدم ِ خاک‌زاد

که در سر کنَد کبر و تندی و باد

تو را با چنین گرمی و سرکشی

نپندارم از خاکی، از آتشی

در خاک ِ بیلقان برسیدم به عابدی

گفتم: مرا به تربیت از جهل پاک کن

گفتا: برو چو خاک تحمل کن ای فقیه

یا هر چه خوانده‌ای همه در زیر ِ خاک کن

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۱۹ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۱۹ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۴ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۶ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

دو کس دشمن ِ مُلک و دین‌اند: پادشاه ِ بی حِلم و زاهد ِ بی عِلم.

بر سر ِ مُلک مباد آن مَلِک ِ فرمان‌ده

که خدا را نبوَد بنده‌ی فرمان‌بردار

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۱۸ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۱۸ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۵ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۵۵ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد؛ نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.

درشتی و نرمی به‌هم‌در به است

چو فاصد که جراح و مرهم‌نه است

درشتی نگیرد خردمند پیش

نه سستی که ناقص کند قدر ِ خویش

نه مر خویش‌تن را فزونی نهد

نه یک‌باره تن در مذلّت دهد

شبانی با پدر گفت ای خردمند

مرا تعلیم ده پیرانه یک پند.

بگفتا: نیک‌مردی کن نه چندان

که گردد خیره گرگ ِ تیز دندان