سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۷ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۷ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۸ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و مُلک بی سیاست.

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۶ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۶ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۲۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۲۹ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان

پندی اگر بشنوی ای پادشاه

در همه عالم به از این پند نیست

جز به خردمند مفرما عمل

گر چه عمل کار خردمند نیست

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۳ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۳ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۳۱ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۳۵ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخوَرد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

علم چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند

چارپاپی بر او کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر

که بر او هیزم است یا دفتر

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۲ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۲ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۶۸ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۷۸ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

موسی، عَلَیهِ السَّلام، قارون را نصیحت کرد که: اَحْسِن کَما اَحسَنَ اللهُ الیک. نشنید و عاقبتش شنیدی.

آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت

سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد

خواهی ممتّع شوی از دنیی و عقبی

با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد

عرب گوید: جُد وَ لاتَمنُن فَاِنَّ الفائدهَ اِلَیکَ عائده؛ یعنی ببخش و منّت منه که نفع آن به تو باز می گردد.

درخت کرَم هر کجا بیخ کرد

گذشت از فلک شاخ و بالای او

گر امّیدواری کز او بر خوری

به منّت منه ارّه بر پای او

شکر خدای کن که موفق شدی به خیر

ز اِنعام و فضل او، نه معطّل گذاشتت

منّت منه که خدمت سلطان کنی همی

منّت شناس از او که به خدمت بداشتت

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۱ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۱ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۲۴ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۳ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گرد کردن مال.

عاقلی را پرسیدند: نیک بخت کیست و بدبختی چست؟ گفت: نیک بخت آن که خورد و کِشت و بدبخت آنکه مرد و هِشت.

مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد

که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخوَرد

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۵ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۵ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۲ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

عالم ناپرهیزگار کور مشعله دار است

بی فایده هر که عمر در باخت

چیزی نخرید و زر بینداخت

سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت » بخش ۴ با خوانش سهیل قاسمی

بخش ۴ (از بخش سعدی » گلستان » باب هشتم در آداب صحبت) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۳ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۵ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

علم از بهر دین پروردنست نه از بهر دنیا خوردن

هرکه پرهیز و علم و زهد فروخت

خرمنی گرد کرد و پاک بسوخت