فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۲ با خوانش فرید حامد

بخش ۱۲ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۴٫۴۸ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۱۰٫۹۶ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: جهاندار ضحاک …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۱ با خوانش فرید حامد

بخش ۱۱ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۳٫۵۷ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۸٫۳۹ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: چوکشور ز …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۱۰ با خوانش فرید حامد

بخش ۱۰ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۲٫۷۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۶٫۵۶ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: طلسمی که …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۹ با خوانش فرید حامد

بخش ۹ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۱٫۸۴ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۴٫۱۹ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: چو آمد …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۸ با خوانش فرید حامد

بخش ۸ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۶۱ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۱٫۴۵ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: فریدون به …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۷ با خوانش فرید حامد

بخش ۷ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۵٫۶۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۱۳٫۹۹ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: چنان بد …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۶ با خوانش فرید حامد

بخش ۶ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۲٫۲۳ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۵٫۱۵ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: چو بگذشت …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۵ با خوانش فرید حامد

بخش ۵ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۱٫۱۲ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۲٫۴۷ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: نشد سیر …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴ با خوانش فرید حامد

بخش ۴ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۱٫۷۷ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۳٫۹۳ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: برآمد برین …

فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۳ با خوانش فرید حامد

بخش ۳ (از بخش فردوسی » شاهنامه » ضحاک) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۴٫۲۴ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۹٫۸۶ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: چو از …