فردوسی » شاهنامه » کیومرث » بخش ۲ با خوانش فرید حامد

بخش ۲ (از بخش فردوسی » شاهنامه » کیومرث) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۱٫۴۱ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۳٫۳۳ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: خجسته سیامک …

فردوسی » شاهنامه » کیومرث » بخش ۱ با خوانش فرید حامد

بخش ۱ (از بخش فردوسی » شاهنامه » کیومرث) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۳٫۳۹ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۸٫۰۳ مگابایت) دریافت کنید. متن خوانش: سخن گوی …

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ – ستایش سلطان محمود با خوانش فرید حامد

بخش ۱۲ – ستایش سلطان محمود (از بخش فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۳٫۲۱ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۷٫۴ مگابایت) دریافت …

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۱ – در داستان ابومنصور با خوانش فرید حامد

بخش ۱۱ – در داستان ابومنصور (از بخش فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۱٫۱۳ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۲٫۴۶ مگابایت) دریافت …

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۰ – بنیاد نهادن کتاب با خوانش فرید حامد

بخش ۱۰ – بنیاد نهادن کتاب (از بخش فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۹۹ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۲٫۲۳ مگابایت) دریافت …

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۹ – داستان دقیقی شاعر با خوانش فرید حامد

بخش ۹ – داستان دقیقی شاعر (از بخش فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۷۵ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۱٫۵۸ مگابایت) دریافت …

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۸ – گفتار اندر فراهم آوردن کتاب با خوانش فرید حامد

بخش ۸ – گفتار اندر فراهم آوردن کتاب (از بخش فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۱٫۱۷ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۲٫۶۲ …

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۷ – گفتار اندر ستایش پیغمبر با خوانش فرید حامد

بخش ۷ – گفتار اندر ستایش پیغمبر (از بخش فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۲٫۱۲ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۴٫۷۷ مگابایت) …

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۶ – در آفرینش ماه با خوانش فرید حامد

بخش ۶ – در آفرینش ماه (از بخش فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۵۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۱٫۲۴ مگابایت) دریافت …

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۵ – گفتار اندر آفرینش آفتاب با خوانش فرید حامد

بخش ۵ – گفتار اندر آفرینش آفتاب (از بخش فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۳۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۸۱ مگابایت) …